Nyiar Luang Tina Daluang #5 Baris diDedeul Ku Sastrawan Dadan Sutisna