Nya kawas kitu kagiatan ngadu’a babarengan sakumna rengrengan Kejaksaan Negeri Cianjur, turta para ulama, mangsa mieling hari Bhakti Adhyaksa ka lima puluh dalapan. Para ulama, santri, turta rengrengan Kejaksaan Negeri, harusyu ngamunajatkeun du’a pikeun katengtreman nagara.